Front PageΓενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Φάρσαλα: Σχέδιο εκκένωσης σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς

Ένα συγκροτημένο σχέδιο ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Φαρσάλων, συντάχθηκε και παρουσιάστηκε από το μέλος – υπεύθυνο πολιτικής προστασίας και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων κ. Κων/νο Δαμιανό, ο οποίος έχει διατελέσει κατά το παρελθόν ως Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου καθώς και από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποσπώντας θετικά σχόλια για σύνταξή του.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του σχεδίου ενεργειών είναι η αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης από επικείµενη καταστροφή λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή που γειτνιάζει µε το περιαστικό δάσος Φαρσάλων και συγκεκριμένα το τμήμα που περικλείεται μεταξύ της περιφερειακής οδού του δάσους και της οδού Ελ. Βενιζέλου.

Οι ενέργειες που θα γίνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ∆ήµου Φαρσάλων αποβλέπουν:

α) Στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και µέσων για την οργανωµένη αποµάκρυνση των ατόµων που θα χρειαστεί να εκκενώσουν τις περιοχές διαµονής τους.

β) Στην λήψη των απαραίτητων µέτρων προκειµένου να διατηρηθεί η ψυχραιµία των πολιτών και να περιορισθούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στον κανονικό ρυθµό των λειτουργιών της πόλης.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΩΡΑ

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου και κυρίως η Τεχνική και Κοινωνική καθορίζουν το προσωπικό µε το οποίο θα συνδράµουν στις επιµέρους δράσεις βάσει και των μέσων που διαθέτουν για την υλοποίηση της οργανωµένης αποµάκρυνσης του πληθυσµού.

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας που λαμβάνει τα δελτία πρόγνωσης καιρού & τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς , κατά την αντιπυρική περίοδο, µεριµνά για την ενημέρωση και των εμπλεκομένων υπηρεσιών αλλά και τη συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 3013/2002.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

Οι ενέργειες που ιεραρχικά υλοποιούνται σε µια οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών είναι οι εξής:

 • Εκτίµηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικό του Πυροσβεστικού Σώµατος προς τον ∆ήµαρχο.
 • Άµεσος καθορισµός σηµείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εµπλέκονται

Ο Δήμαρχος, που έχει και την ευθύνη για τη λήψη της απόφασης Οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών, καλεί άμεσα στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων) τους προϊσταμένους ή αναπληρωτές των εμπλεκομένων φορέων (Π.Υ, ΕΛ.ΑΣ, ΕΚΑΒ, ΚΥ.) ή ακόμα και στον τόπο του συμβάντος, αν η εξέλιξη του φαινομένου της πυρκαγιάς το επιτρέπει, για εκτίμηση της κατάστασης.

Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση ή µη, από τον ∆ήµαρχο.

3.Ενηµέρωση κοινού με κάθε πρόσφορο μέσο, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την αποµάκρυνση του.

Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες:

Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσης της.

Να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής εκκένωσης (µερικής ή ολικής), καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραµείνουν σε αυτήν.

Να προσδιορίζει µε σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής αποµάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων οµάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτοµα µε αναπνευστικά προβλήµατα, παιδιά, ηλικιωμένοι, κτλ).

Να προσδιορίζει που και πότε θα συγκεντρωθούν (σηµεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται µετα-φορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείµενα που µπορούν να έχουν µαζί τους.

Να προσδιορίζει την προβλεπόµενη διάρκεια της αποµάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισµού. Να κατονομάζει τις ασφαλείς οδούς διαφυγής καθώς και τυχόν µονοδροµήσεις που µπορεί να επακολουθήσουν, σε περίπτωση αποµάκρυνσης µε δικά τους µέσα.

Να αναφέρει τη διαθέσιµη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισµού.

Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που αποµακρύνονται.

Έχει ιδιαίτερη σηµασία τα τοπικά Μ.Μ.Ε. να αναµεταδώσουν τη σχετική ανακοίνωση συµβάλλοντας στη δηµιουργία µιας και µοναδικής συνολικής εικόνας αντιµετώπισης της κατάστασης προς το κοινό.

5.Επιµέρους ενέργειες του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί ,πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, πριν τη δηµοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισµό του Δημάρχου.

6.Τερµατισµός επιµέρους δράσεων και αποκλιµάκωση των εµπλεκόµενων φορέων, µετά από σχετική απόφαση, του Δημάρχου που έχει το γενικό συντονισµό.

7.Καταγραφή και αποτίµηση έργου από τον υπεύθυνο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

Έργο του Γραφείου Πολικής Προστασίας είναι η οργάνωση, ο σχεδιασµός και ο συντονισµός όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Φαρσάλων για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που ενδεχοµένως προκύψουν στην πόλη µας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε εκδήλωση πυρκαγιάς στο περιαστικό Δάσος Φαρσάλων και στην περίπτωση εκείνη που υπάρχει πιθανότητα απειλής κατοίκων της γειτνιάζουσας με τον κίνδυνο περιοχής,( της περικλειομένης από την περιφερειακή οδό του δάσους και την οδό Ελ. Βενιζέλου) και εφ΄ όσον εισηγείται την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών ο επικεφαλής Αξιωματικός της Π.Υ. ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και εκτιμάται η όλη κατάσταση από τους συναρμόδιους φορείς, που κλήθηκαν από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο Δήμαρχος αποφασίζει για την οργανωμένη απομάκρυνση των δημοτών που κατοικούν στην προαναφερόμενη περιοχή για προληπτικούς και μόνο λόγους.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε περίπτωση απόφασης Δημάρχου, για οργανωμένη απομάκρυνση των δημοτών της υπό απειλή περιοχής, είναι το καθ΄ύλην αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες, για την υλοποίηση αυτού του Σχεδίου.

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε τέτοια περίπτωση (λήψης απόφασης οργανωμένης απομάκρυνσης κατοίκων απειλούμενης περιοχής), την αρμοδιότητα ειδοποίησης των κατοίκων έχει το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων και γίνεται με ντουντούκες, με διερχόμενο όχημα ή και πόρτα-πόρτα παρέχοντας απαιτούμενες πληροφορίες και καταγράφοντας τους δημότες που δεν έχουν ίδια μεταφορικά μέσα για απομάκρυνση, τους ανήμπορους και ασθενείς, δίδοντας την πληροφορία στον Δήμαρχο ή το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την άμεση διάθεση ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β., τη διάθεση λεωφορείου του Αστικού ΚΤΕΛ ή μισθωμένου από τοπικό γραφείο τουρισμού και φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου για τη μεταφορά προσώπων και πραγμάτων.

 • οργανωμένη απομάκρυνση θα πραγματοποιηθεί μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου {ανατολικά), αριστερά Αθηνάς προς Κ.Υ. Φαρσάλων και μέχρι αυτό, δεξιά Πλαστήρα μέχρι οδό Βόλου κάθετα Λεωνίδου τέρμα, όπου βρίσκονται το Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων και το Κ.Α.Π.Η. τα κτίρια των οποίων θα αποτελούν τους χώρους φιλοξενίας των δημοτών από την κενωθείσα περιοχή.

Το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας στο προαναφερόμενο δρομολόγιο για την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων των υπό απομάκρυνση δημοτών, καθώς και τη σηματοδότηση αυτού με ενημερωτικές πινακίδες μέχρι τους χώρους φιλοξενίας.

Επίσης έχει την δυνατότητα, ανάλογα με την επικρατούσα κατάσταση, να μονοδρομήσει την οδό Ελ. Βενιζέλου με κατεύθυνση από Δύση προς Ανατολή, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της οργανωμένης απομάκρυνσής των πολιτών.

Ομοίως το Αστυνομικό Τμήμα έχει την αρμοδιότητα της πρόληψης και καταστολής τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των δημοτών που απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων έχει την αρμοδιότητα για την παρουσία ενός Σταθμού Α΄ βοηθειών στο σημείο της οργανωμένης απομάκρυνσης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στο ύψος της πρώην ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ενός Σταθμού Α΄ Βοηθειών στο χώρο φιλοξενίας του Κ.Α.Π.Η. και για όσο χρόνο θα διαρκέσει η απομάκρυνση και η φιλοξενία.

ΤΟ Ε.Κ.Α.Β.

Έχει την αρμοδιότητα αποστολής ασθενοφόρου στην περιοχή που οργανωμένα θα εκκενωθεί από τους δημότες, με έργο τη μεταφορά ασθενών και Α.Μ.Ε.Α. δημοτών, μέχρι τα σημεία φιλοξενίας ,ευρισκόμενο σε συνεχή επικοινωνία με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι Πρόεδροι της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. και του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. με το προσωπικό τους αλλά και αυτό του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και με την επιστασία της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας, να δημιουργήσουν ομάδα τουλάχιστον τριών (3) προσώπων για την υποδοχή των φιλοξενουμένων δημοτών στο Κ.Α.Π.Η. και με το λοιπό προσωπικό τους θα αναλάβουν το κομμάτι της προνοιακής υποστήριξης (τροφή, νερό κ.λ.π.) των φιλοξενουμένων και στους δύο (2) χώρους φιλοξενίας.

Με ευθύνη τους οι Πρόεδροι να συντάξουν κατάσταση με ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα και τον ρόλο του κα-θενός που τους ανατέθηκε, των υπαλλήλων τους την οποία έγκαιρα να αποστείλουν στο Γραφείο Πολιτικής Προστα-σίας του Δήμου για την επισύναψη στο παρόν Σχέδιο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 Πρόεδρος της Κοινότητας Φαρσάλων με τους κοινοτικούς συμβούλους θα συγκροτήσει την Ομάδα υποδοχής στο χώρο φιλοξενίας του Πολιτιστικού Κέντρου που θα παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εγκατάσταση των προς φιλοξενία δημοτών. Κατάσταση με ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα των συμβούλων να αποσταλεί έγκαιρα στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για επισύναψη στο παρόν Σχέδιο.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ

Οι Αντιδημαρχίες του Δήμου με ευθύνη των Αντιδημάρχων να συντάξουν καταστάσεις με ονοματεπώνυμά-μα, τηλέφωνα και ειδικότητα του προσωπικού τους που θα συνδράμει στην υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών της προαναφερόμενης περιοχής καθώς και τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που διαθέτουν και το είδος (π.χ. Ι.Χ.Ε., Αγροτικό, Φορτηγό κ.λ.π.), τις οποίες να αποστείλουν έγκαιρα στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την επισύναψη στο παρόν σχέδιο.

Δ.Ε.Υ.Α. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α. με ευθύνη του Αντιπροέδρου της, ομοίως να συντάξει κατάσταση με ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα του προσωπικού της καθώς και τους αριθμούς των οχημάτων και της χρήσης αυτών, που θα λάβουν μέρος στην οργανωμένη απομάκρυνση της παραπάνω αναγραφομένης περιοχής και στο αντικείμενό της. Η κατάσταση έγκαιρα να αποσταλεί στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας για την επισύναψη στο παρόν Σχέδιο.

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνει τους δημότες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, την οργανωμένη απομάκρυνση, την αποφυγή πανικού, την κατάσταση της κυκλοφορίας, τους χώρους φιλοξενίας, τους Σταθμούς Ε.Κ.Α.Β. και Α΄ Βοηθειών. Η ενημέρωση γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (Δελτία τύπου και ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή σε διάφορα σημεία της πόλης, με ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα τοπικά ΜΜΕ).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αν το σπίτι σας βρίσκεται µέσα ή κοντά σε δάσος ή δασική έκταση

 • ∆ηµιουργήστε µια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και αποµακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 µέτρων τα ξερά χόρτα , τις πευκοβελόνες, τα ξερά φύλλα , τα κλαδιά κλπ.
 • Κλαδέψτε τα δένδρα µέχρι το ύψος των 3 µέτρων , ανάλογα µε την ηλικία τους και την κατάσταση των κλαδιών τους.
 • Αποµακρύνεται όλα τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάµνους .
 • Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουµπούν στους τοίχους τη στέγη και τα µπαλκόνια. Κλαδέψτε τα έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 5 µέτρων από το σπίτι σας.
 • Αραιώστε γύρω από το κτίσµα την δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 µέτρα από τα κλαδιά του άλλου . Για λόγους ακόµη µμεγαλύτερης ασφάλειας και όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν , απομακρύνετε την δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσµα σε απόσταση τουλάχιστον 10 µμέτρων.
 • Μην τοποθετείται πλαστικές υδρορροές ή πλαστικούς οχετούς νερού στους τοίχους του κτίσµατος.
 • Προφυλάξτε εξωτερικά τα παράθυρα και τις γυάλινες πόρτες , τοποθετώντας παντζούρια από µη εύφλεκτα υλικά.
 • Καλύψτε τις καµινάδες και τους αγωγούς εξαερισµού του κτίσµατος µε ειδικό µη εύφλεκτο συρµάτινο πλέγµα (σήτα) έτσι ώστε οι σπίθες να µην µπορούν να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτηρίου .
 • Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείµενα κοντά στο σπίτι .
 • Αποφύγετε την κατασκευή ακάλυπτων δεξαµενών καυσίµου κοντά στο σπίτι σας .
 • Τοποθετείστε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγµένους χώρους .
 • Προµηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και µεριµνήστε για την συντήρησης τους .
 • Εξοπλιστείτε µε σωλήνα ποτίσµατος µε µήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Μια δεξαµενή νερού , µια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και ένας σωλήνας νερού , µπορεί να σας προστατεύσουν από την πυρκαγιά.

Πώς πρέπει να ενεργήσετε µόλις αντιληφθείτε πυρκαγιά

 • Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο Κέντρο της Πυροσβεστικής (στον αριθµό κλήσης 199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σηµείο που βρίσκεσθε , καθώς και πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σηµείο που βλέπετε την πυρκαγιά .
 • Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.
 • Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.
 • Μην κλείσετε το τηλέφωνο προτού δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει

Τι πρέπει να κάνετε έξω από το σπίτι σας:

 • ∆ιατηρήστε την ψυχραιµία σας.
 • Αποµακρύνετε αµέσως όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτίσµατος και µεταφέρετέ τα σε κλειστούς και προφυλαγµένους χώρους . Η ανάφλεξη τους µπορεί να συµβάλει στην µετάδοση της πυρκαγιάς στο κτίριο.
 • Κλείστε όλες τις διόδους (καµινάδες , παράθυρα, πόρτες, κλπ) έτσι ώστε να εµποδίσετε τις καύτρες να διεισδύσουν στο εσωτερικό του κτιρίου .
 • Κλείστε όλες τις παροχές στις συσκευές φυσικού αερίου και υγρών καυσίµων µέσα και έξω από το κτίσµα .
 • Μαζέψτε άµεσα όλες τις τέντες που έχετε ανοίξει στα µπαλκόνια και τα παράθυρα του κτίσµατος .
 • Ανοίξτε την πόρτα του κήπου για να διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχηµάτων .
 • Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου έτσι ώστε να µπορεί να ανέβει κάποιος άµεσα στην στέγη του . Η σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί στην πλευρά του κτιρίου που βρίσκεται αντίθετα από την κατεύθυνση που έρχεται η πυρκαγιά .
 • Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσµατος µε τις βρύσες που έχετε στο εξωτερικό του κτίσµατος και απλώστε τους σωλήνες έτσι ώστε να καλύπτεται όλη η περίµετρος του
 • Εάν η ορατότητα είναι µειωµένη ανάψτε τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά φώτα του κτιρίου για να γίνει περισσότερο ορατό µέσα από τους καπνούς .

Αν η πυρκαγιά είναι στο κατώφλι σας

Μην επιχειρείτε την εγκατάλειψη του χώρου σας , εκτός εάν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισµένη . Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα οικοδόµηµα κατασκευασµένο από άφλεκτα υλικά είναι µεγάλη, ενώ αντίθετα είναι µικρή µέσα σε αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

 • Μπείτε µέσα στο σπίτι µαζί µε όλη την οικογένειά σας και τα κατοικίδια ζώα σας.
 • Κλείστε καλά όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και φράξτε όλες τις χαραµάδες µε βρεµένα πανιά για να µην µπει καπνός στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Αποµακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα .
 • Αποµακρύνετε προς το εσωτερικό των δωµατίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες .
 • Κλείστε όλες τις ενδιάµεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο εσωτερικό του κτιρίου.
 • Γεµίστε τις µπανιέρες, τις λεκάνες και τους κουβάδες έτσι ώστε να υπάρχει άµεσα εφεδρικό νερό .
 • Συγκεντρωθείτε όλοι µαζί σε ένα χώρο.
 • Προβλέψτε να έχετε ένα φακό και εφεδρικές µπαταρίες δίπλα σας σε περίπτωση που διακοπεί το ρεύµα.
 • Αν το σπίτι σας είναι ξύλινη κατασκευή , αναζητήστε καταφύγιο σε γειτονικό κτιστό σπίτι
 • Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες και τις διαδροµές που θα σας δοθούν.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

 • Μόλις περάσει η πυρκαγιά βγείτε έξω από το σπίτι σας και σβήστε αµέσως τις µικροεστίες που παραµένουν .
 • Ελέγχετε για τουλάχιστον 48 ώρες , ανά τακτά χρονικά διαστήµατα , την περίµετρο και όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτίσµατος για πιθανές µικροεστίες και αναζωπυρώσεις .

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το όργανο που αποφασίζει για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού λόγω αρμοδιότητάς είναι ο Δημαρχος, η περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει και το συντονισμό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο

 1. Η λήψη της απόφασης για την οργανωµένη προληπτική αποµάκρυνση, ή µη αποµάκρυνση,από τον αρµόδιο Δήµαρχο, λαµβάνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθ. 6 παρ.5στ του Ν.3013/2002 (όπως αυτό ισχύει), βάσει της παρ. 2 του αρ.18 του Ν.3613/2007, αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Σχεδίου δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.

Στην προκειµένη περίπτωση, που αφορά δασικές πυρκαγιές, ο έλεγχος του φαινοµένου και κατ’ επέκταση η ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξή του, ανήκει στο Πυροσβεστικό Σώµα.

Στα πλαίσια αυτά αρµόδιος για την εισήγηση της οργανωµένης αποµάκρυνσης των πολιτών είναι ο εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου.

 • Η οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών, υποστηρίζεται θεσµικά από την Ελληνική αστυνοµία. Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνοµία έχει σηµαντικό ρόλο στην εκτέλεση της απόφασης για την απομάκρυνση πολιτών . Θέµατα που συνδέονται µε τον εντοπισµό και ειδοποίηση των πολιτών για την αποµάκρυνσή τους, όταν έχει ληφθεί σχετική απόφαση , µε την τήρηση της τάξης , µε τη ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την αποµάκρυνση, καθώς και πρόληψη και καταστολή τυχόν εγκληµάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που αποµακρύνονται από την περιοχή , αποτελούν αρµοδιότητα των κατά τόπους Αστυνοµικών Αρχών.
 • Στις περιπτώσεις που η δράση αυτή αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες περιλαµβάνει άτοµα µε προβλήµατα υγείας , πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η παρουσία του ΕΚΑΒ, για λόγους παροχής άµεσης ιατρικής βοήθειας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, το όργανο που εισηγείται και το όργανο που αποφασίζει κατά περί-πτωση για την υλοποίησή της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών, για λόγους προστασίας από εξελισσόµενη ή επικείµενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τα εξής:

 • οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως µέτρο προληπτικής προστασίας τους , που πρέπει να δροµολογείται εγκαίρως ( ενώ η καταστροφή βρίσκεται σε εξέλιξη ) και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και περιορισµούς, η εκτίµηση των οποίων µπορεί να γίνει µόνο σε τοπικό επίπεδο .
 • δράση της αποµάκρυνσης πραγµατοποιείται µόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της . Σε αντίθετη περίπτωση η δράση αυτή εύκολα µπορεί να προκαλέσει µεγαλύτερες συνέπειες – απώλειες και να µετατραπεί σε επιχείρηση διάσωσης , την ευθύνη της οποίας , έχει το Πυροσβεστικό Σώµα ( παρ. β, του αρθ. 1 του Ν3511/2006).

Κατά συνέπεια η οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως µέτρο που δροµολογείται για την προστασία τους , κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και περιορισµούς, ενώ η διάσωση είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά µικρές οµάδες πολιτών, ή µεµονωµένα άτοµα σε συγκεκριµένο και περιορισµένο χώρο, πλησίον ή εντός της φλεγόµενης περιοχής.

 • δράση της οργανωµένης αποµάκρυνσης ως µέτρο που δροµολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών , έχει χαρακτήρα µη υποχρεωτικό, βασιζόµενη στην ενηµέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραµονή τους στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της αποµάκρυνσης.
 • αποµάκρυνση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά προτίµηση εντός των διοικητικών ορίων του οργάνου που έλαβε την απόφαση , δηλαδή εντός του ∆ήµου που πλήττεται.

Οι χώροι που επιλέγονται για να συγκεντρωθούν οι πολίτες που αποµακρύνονται µε οργανωµένο τρόπο πρέπει να εξασφαλίζουν εκ των προτέρων όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας και να αποκλείουν το ενδεχόµενο της ανάγκης για εκ νέου αποµάκρυνση τους από το χώρο ή τους χώρους αυτούς .

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις,  στο σχεδιασµό για την εκτέλεση της οργανωµένης αποµάκρυνσης πολιτών από µια περιοχή, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθούν τα ακόλουθα .

 • εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος , ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου έχοντας την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής, είναι ο µόνος αρµόδιος να εισηγηθεί την οργανωµένη αποµάκρυνση.

Στα πλαίσια αυτά, προτείνει έγκαιρα και επακριβώς τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί

 • δράση, µε βάση την αναµενόµενη συµπεριφορά της πυρκαγιάς.

Το όργανο που αποφασίζει , έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εισήγηση , καθορίζει άµεσα σηµείο συγκέντρωσης (σε ασφαλή χώρο), στο οποίον οφείλουν να προσέλθουν οι επικεφαλής των φορέων που κύρια εµπλέκονται ( ΕΛ.ΑΣ, Π.Y, Ε.Κ.Α.Β, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ.τ.λ. ). Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί η µεταξύ τους επικοινωνία , η συλλογή πληροφοριών σχετικών µε την τρέχουσα κατάσταση , καθώς και ο συντονισµός τους. Επίσης παρέχει την δυνατότητα για άµεση επιλογή σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι φορείς, στην περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για αποµάκρυνση .

Εν συνεχεία το όργανο που αποφασίζει, πλαισιωµένο από τους επικεφαλής των φορέων που εµπλέκονται

 • πριν λάβει την απόφαση , πρέπει εγκαίρως να εκτιµήσει και εξασφαλίσει τα εξής :
 • Τον αριθµό των ατόµων που πρέπει να αποµακρυνθούν.
 • Τον προσδιορισµό των µέσων µεταφοράς.
 • Τον αρχικό χώρο συγκέντρωσης των πολιτών.
 • Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών , καθώς και τον τρόπο εντοπισµού και ειδοποίησης τους.
 • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.
 • Την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που αποµακρύνονται.
 • Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται να αποµακρυνθούν από την περιοχή.
 • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που αποµακρύνθηκαν.

Με δεδοµένη τη δυσκολία λήψης και υλοποίησης τέτοιων αποφάσεων, οι κατά περίπτωση αρµόδιοι ∆ήµαρχοι, οι περιοχές των οποίων πλήττονται , όταν αυτό είναι εφικτό στα χρονικά περιθώρια που επιτρέπει η εξέλιξη του φαινοµένου, µπορούν να συγκαλούν άµεσα το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) προς υποβοήθηση του έργου τους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Σε περίπτωση απόφασης οργανωµένης αποµάκρυνσης πληθυσµού, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Φαρσάλων , ακολουθώντας πάντα το σχέδιο δράσης , είναι το καθ΄ύλην αρµόδιο για το συντονισµό των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης.

Συγκεκριµένα προτείνεται η µετάβαση υπαλλήλων του Γραφείου για να συντονίζουν επί τόπου τις επί µέρους δράσεις, βοηθώντας ταυτόχρονα τους λοιπούς υπαλλήλους του ∆ήµου στην αποµάκρυνση του πληθυσµού.

Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου που θα συµµετέχουν στην διαδικασία της οργανωµένης αποµάκρυνσης πληθυσµού είναι:

Α) Η  Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων

Β) Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας

Γ) Η  Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πρασίνου

∆) Ο ΟΠΑΠΚΑ

Ε) Η  ΔΗΚΕΦΑ

Με µέριµνα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας θεωρείται σκόπιµο να δηµιουργηθούν στο χώρο στον οποίο θα λάβει χώρα η οργανωµένη εκκένωση:

 1. Ένα συντονιστικό κέντρο.
 2. Ένας σταθµός παροχής Α’ Βοηθειών για τους πολίτες που αποµακρύνονται.
 • αποµάκρυνση του πληθυσµού θα γίνει και µε την συνδροµή μεταφορικών μέσων που θα διαθέσει Δήμος Φαρσάλων.
 • Ελληνική Αστυνοµία θα ελέγξει εάν υπάρχουν εναποµείναντες κάτοικοι και θα φροντίσει για την καταγραφή τους, εφόσον αρνηθούν τη διαδικασία της προληπτικής αποµάκρυνσής για λόγους προστασίας τους.
 • Επίσης η Αστυνομία θα µεριµνήσει ώστε να χρησιµοποιηθούν οι προεπιλεγµένοι οδοί για την αποµάκρυνση του πληθυσµού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου θα δίνονται πληροφορίες στους δηµότες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, την οργανωµένη αποµάκρυνση, την αποφυγή πανικού, την αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας, τους χώρους καταφυγής, το σταθµό Α´ Βοηθειών, κλπ. Ενηµέρωση των δηµοτών γίνεται µε κάθε δυνατό τρόπο, αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν (µε δελτία τύπου και ανακοινώσεις που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, µε ανακοινώσεις σε ΜΜΕ κλπ).

Back to top button