Γενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φαρσάλων

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων κ. Βαιος Νικολάου συγκαλεί Δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μεσημβρινή για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Φαρσάλων 2019. 
 2. Έγκριση επικαιροποίησης – τροποποίησης της με αριθμό 312/2017 ΑΔΣ σχετικά με την κατανομή χρηματοδοτήσεων έργων – εργασιών  του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», κωδικός  πρόσκλησης 14.29.14.7, ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3340, στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της ΔΕΥΑΦ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 5. Έγκριση και παραλαβή των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: « Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 6. Έγκριση και παραλαβή ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «Υπολειπόμενα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην πόλη των Φαρσάλων».
 7. Λήψη απόφασης επί ένστασης – αντίρρησης του Χρήστου Βότση, που αφορά την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Φαρσάλων στο Ο.Τ. 423 (εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 43.344,89€ από το ΥΠ.ΕΣ. από τέλη διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
 9. Έγκριση αποδοχής ποσού 35.706,36€ από το ΥΠ.ΕΣ. από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018.
 10. Αποδοχή ποσού 62.605,95€ (Δ΄ κατανομή έτους 2018), από το ΥΠ.ΕΣ. & κατανομή στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών τους, δαπανών
 11. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 262/2012 ΑΔΣ σχετικά με την παραχώρηση δημοτικής έκτασης δύο (2) στρεμμάτων που βρίσκεται στην Κοινότητα Βασιλή.
 12. Έγκριση της με αριθμό 44/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού – Ισολογισμού  και Έκθεσης Eλέγχου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων –  ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2017».
 13. Έγκριση της με αριθμό 45/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ  οικ. έτους 2019».
 14. Έγκριση της με αριθμό 46/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2019».
 15. Έγκριση της με αριθμό 47/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το Δήμο Φαρσάλων».
 16. Έγκριση της με αριθμό 54/2008 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) με θέμα «Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων – ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, οικ. έτους 2018 και διάθεση πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών».
Back to top button