Front PageΓενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην επ.ο. 76 Φάρσαλα – Αχίλλειο – Δίλοφο και Ναρθάκι

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων στην Επαρχιακή Οδό 76 (Φάρσαλα-Αχίλλειο Δίλοφος -Ναρθάκι), για την εκτέλεση τμηματικών εργασιών συντήρησης ασφαλτικού  οδοστρώματος και σήμανσης στο πλαίσιο του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΙΑΝΟΣ) ΣΤΙΣ 18-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΤΗΕ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΦΑΡΣΑΛΑ-ΑΧΙΛΛΕΙΟ-ΔΙΛΟΦΟΣ-ΝΑΡΘΑΚΙ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

´Ε χ ο ν τ ε ς υ π ό ψ η : 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 & 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α-57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48  του Ν. 4313/2014 (τ. Α΄ ΦΕΚ 261 /17-12-2014) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρε σιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 37488 από 25-02-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας/Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.
 3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 25248 με Απόσπασμα Πρακτικού 3/21-01-2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου.
 4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 43954 από 12-06-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Έργων και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών έργων.
 5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 230483 από 07-06-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας /Γενική Δ/νση Έργων & Υποδομών/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
 6. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/197 από 28-08-2023 αίτηση της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με τη συνημμένη μελέτη εξασφάλισης κυκλοφορίας.
 7. Το υπ’αριθμ.47582 από 22-06-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας/Γενική Δ/νση Χωροτ/κης και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
 8. Την υπ’ αριθ. 5456/23/1864419 από 21-09-2023 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, με την οποία συνηγορεί στην εκτέλεση των αιτούμενων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και  αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον  χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό 76 (Φάρσαλα – Αχίλλειο – Δίλοφο – Ναρθάκι) με μερική κατάληψη της οδού και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, για την εκτέλεση τμηματικών εργασιών συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος και σήμανσης στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  (ΙΑΝΟΣ) ΣΤΙΣ 18-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1  (ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟΣ ΝΑΡΘΑΚΙ)», για χρονικό διάστημα από Τετάρτη (11-10-2023)  έως το πέρας του έργου Σάββατο (25-05-2024), σε εκτέλεση του ανωτέρω (5) σχετικού εγγράφου της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας/Γενική Δ/νση Χωροταξικής και  Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
 2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπήςσύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Διεύθυνση Τεχνικών έργων Περιφερειακής  Ενότητας Λάρισας.
 3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με  τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
 4. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, όπως ισχύουν οι διατάξεις για τα ΑΜΕΑ.
 5. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης (οριζόντιες και κάθετες) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 6. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό  επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της  ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών  από τον ανάδοχο, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Διεύθυνση Τεχνικών έργων  Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου  ημερολογίου.
 7. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
 8. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε πριν τη δύση του ηλίου η οδός να παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία.
 9. Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου επαναφέροντας  ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής. 
 10. Ο ανάδοχος, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Διεύθυνση Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις  απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές  πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας  των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.  
 1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
 2. Το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την εκτέλεσή της, τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, την κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς, την ανακοίνωση στον αιτούντα των  υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς  διατάξεις, την επίβλεψη για την υλοποίησή τους και τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς του.-

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Αγάπιος ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Back to top button