Front PageΕιδήσειςΠολιτικάΠολιτικά,Τοπικά - ΠολιτικάΦάρσαλα

Περιφέρεια Θεσσαλίας: Η απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας για την ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων

Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Σταύρο Κουκουγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ευάγγελο – Αλέξανδρο Λίταινα, Πρωτοδίκη – Εισηγητή, και Αγγελική Γκουτζίκα, Πρωτοδίκη, και τη Γραμματέα Καλλιόπη Γούσιου.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στη Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012 (Α 27), και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών των:

 1. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 3. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ
 4. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
 5. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη πέμπτη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 53 του ν. 4804/ 2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο της από 10-9-2023 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 150/10-9-2023), σε συνδυασμό με τα άρθρα 42, 43,47, 48, 50, 51, 52 και 15 του ίδιου νόμου, υποβάλλονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων περιφερειαρχών και υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4804/ 2021, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο της από 10-9-2023 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 150/10-9-2023), τη 15η Σεπτεμβρίου του έτους διενέργειας των εκλογών, το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.

Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο, αφού έλαβε υπόψη του

Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ήτοι:

α) την καταχώρηση στην πύλη του ονόματος, του επωνύμου, του πατρωνύμου ή του μητρωνύμου, της ημερομηνίας γέννησης, της ιδιότητας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και της πλήρους διεύθυνσης κάθε υποψήφιου περιφερειάρχη και περιφερειακού σύμβουλου,

β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα,

γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη και περιφερειακό σύμβουλο, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας,

Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών:

α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023,

β) ότι είναι έγκυρο το όνομα ονόματος του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 15 ν. 4804/2021, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων σε συνδυασμό με το άρθρο 52, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139). Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος,

γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο περιφερειάρχη και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων,

δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό πεντακοσίων (500) και εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα,

ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου περιφερειάρχη.

Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών για τη Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της ηλεκτρονική πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012, προκύπτει ότι καταρτίστηκαν νόμιμα, περιλαμβάνουν υποψηφίους περιφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία που αναφέρεται στην παρούσα.

Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με το διατακτικό του άρθρου 53 του ν. 4804/ 2021.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή περιφερειακών αρχών της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ήτοι υποψηφίων περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως:

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», με έμβλημα :

«Το έμβλημα του συνδυασμού περιγράφεται ως εξής: η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά.» στον οποίο περιλαμβάνονται:

ο ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ, ως υποψήφιος Περιφερειάρχης,

ως υποψήφιοι, δε, περιφερειακοί σύμβουλοι  οι:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας)

 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΗΔΑ ΞΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  2. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
  3. ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
  4. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  5. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
  6. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  7. ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
  8. ΚΑΡΥΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ
  9. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  10. ΚΟΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  11. ΚΡΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  12. ΜΟΥΡΑΤΙΑΝ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΪΚ
  13. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  14. ΜΠΟΝΤΟΥΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
  16. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΥΛΒΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
  17. ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
  18. ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Λάρισας)

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
  2. ΑΡΓΥΡΙΟΥ – ΚΩΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
  3. ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  5. ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
  6. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  7. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  8. ΚΑΜΠΕΡΗ ΦΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  9. ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  10. ΚΑΡΥΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  11. ΚΑΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΜΙΧΑΗΛ
  12. ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  13. ΚΑΨΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  14. ΚΟΔΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  15. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  16. ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  17. ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  18. ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΡΙΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  19. ΛΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  20. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  21. ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
  22. ΜΠΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
  23. ΜΠΟΥΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  24. ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  25. ΝΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
  26. ΝΤΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
  27. ΟΥΝΤΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  28. ΠΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  29. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. ΑΓΙ
  30. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  31. ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  32. ΣΙΜΟΥ – ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  33. ΣΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
  34. ΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  35. ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  36. ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ
  37. ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  38. ΧΑΤΖΗΚΡΑΧΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας)

1. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
2. ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. ΓΚΑΤΖΗ ΔΡΟΣΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΖΩΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΛΑΣΣΙΟΥ
6. ΚΑΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
8. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
9. ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΚΑΡΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΡΓΥΡΗ
11. ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
13. ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
15. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΠΛΑΓΕΡΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17. ΡΟΥΣΗ – ΚΩΤΗ ΑΓΟΡΗ (ΡΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΡΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
20. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
21. ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
22. ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΑΒΒΑ
23. ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Σποράδων)

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΔΕΛΑΚΟΥΒΙΑ – ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Τρικάλων)

1. ΓΙΑΚΙΜΟΒΑ  ΠΟΛΥΖΟΥ ΒΕΣΕΛΑ του ΓΕΩΡΓΗ
2. ΖΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΚΑΒΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
7. ΛΙΑΤΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
9. ΜΠΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ
10. ΝΤΟΥΒΛΗ ΚΛΕΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
12. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
13. ΣΕΓΓΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
14. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΤΣΕΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
16. ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
17. ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΧΑΧΑΜΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΧΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», με έμβλημα :

«Έμβλημα που συναποτελείται από σύμπλεγμα δύο στοιχείων, του καλλιγραφικού γράμματος θήτα (μικρό) και της φράσης «συμμαχία υπέρ των πολιτών».»

στον οποίο περιλαμβάνονται :

ο ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ως υποψήφιος Περιφερειάρχης,

ως υποψήφιοι, δε, περιφερειακοί σύμβουλοι  οι:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας)

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
2. ΓΑΛΑΓΑΛΑ – ΜΑΝΔΡΟΥ ΧΡΥΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΓΚΟΡΤΖΗ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΧΟΙΝΑ ΞΑΝΘΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
5. ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΪΟΥ
6. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ – ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΚΟΥΛΟΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΝΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΩΠΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
12. ΡΟΓΓΑΝΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ (ΛΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
15. ΤΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17. ΦΩΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18. ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Λάρισας)

1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ – ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
5. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του ΒΑΪΟΥ
8. ΔΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΖΑΡΚΑΤΖΙΑ – ΓΡΥΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12. ΚΑΜΗΛΑΡΑΚΗ – ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
13. ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΚΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15. ΚΑΡΑΜΠΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
16. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
17. ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
18. ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19. ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΒΑΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
20. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
21. ΛΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
22. ΛΕΒΗ ΝΑΤΑΛΙΑ – ΡΕΝΑ του ΜΩΥΣΗ – ΜΩΡΙΣ
23. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΑΛΕΞΙΟΥ
24. ΛΙΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΗΣΗ
25. ΛΥΚΟΚΩΣΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26. ΛΩΡΙΤΗ – ΤΣΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
27. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
28. ΜΙΓΑ ΣΟΦΙΑ του ΣΟΛΩΝΟΣ
29. ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
30. ΜΠΑΝΤΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
31. ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
32. ΜΠΙΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΕΥΤΥΧΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
33. ΜΠΡΕΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
34. ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
35. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
36. ΣΑΛΑΒΑΤΗ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ
37. ΣΚΡΕΤΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
38. ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ
39. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
40. ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
41. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
42. ΤΣΙΑΝΤΕ – ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΣΩΚΡΑΤΗ
43. ΤΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας)

1. ΑΔΑΜΑΚΗ – ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΥΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΓΙΤΣΗ – ΘΛΙΒΕΡΟΥ ΦΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΔΟΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΖΑΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΖΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΖΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
7. ΚΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΡΧΟΝΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
10. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
12. ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
13. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
14. ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ – ΧΑΛΑΣΤΑΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
15. ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16. ΜΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
17. ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18. ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
19. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΠΕΠΗ) του ΙΩΑΝΝΗ
20. ΠΑΠΑΔΙΑ (ΟΚΚΑ) ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
21. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
22. ΣΙΟΥΤΗ – ΦΟΥΝΤΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
23. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24. ΣΟΥΧΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
25. ΣΤΑΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
26. ΣΤΕΛΛΟΥ – ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΑΛΕΞΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
28. ΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
29. ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
30. ΦΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Σποράδων)

1. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΑΛΑΛΑΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΜΠΑΛΛΑ – ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Τρικάλων)

1. ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΟΥΛΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΣΙΛΙΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΓΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
5. ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
6. ΚΟΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7. ΛΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΛΑΣΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ
9. ΜΑΝΤΑΛΙΑ – ΜΟΥΡΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
11. ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΜΠΟΡΜΠΟΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ
13. ΜΠΟΥΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΥΡΩΝΟΣ
14. ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ
15. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17. ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
18. ΦΙΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
19. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ) του ΜΑΡΙΝΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
20. ΧΟΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ» με έμβλημα:

στον οποίο περιλαμβάνονται:

η ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως υποψήφια Περιφερειάρχης,

ως υποψήφιοι, δε, περιφερειακοί σύμβουλοι, κατόπιν και της από υπ’ αριθ.πρωτ. 2236/8-9-2023 παραιτήσεως του Νότα Νεκτάριου του Αθανασίου ως υποψηφίου συμβούλου της περιφερειακής ενότητας Λάρισας, οι:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας)

1. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ
2. ΓΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
3. ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
4. ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ
5. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
6. ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΙΛΩΤΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Λάρισας)

1. ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΛΒΙ) του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ
4. ΖΗΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
5. ΚΑΛΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΜΑΛΙΣΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΜΠΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΝΤΑΧΜΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11. ΝΤΙΟΥΡΙΣΟΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΛΛΟΥ
12. ΠΑΓΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΪΟΥ
15. ΣΑΚΕΡ ΡΑΤΖΙ (ΓΙΩΡΓΟΣ) του ΓΙΟΥΣΕΦ
16. ΤΣΙΤΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
17. ΤΣΟΠΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
18. ΤΣΟΤΣΑ ΤΑΡΑΣΙΤΑ του ΗΛΙΑ
19. ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
20. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας)

1. ΑΞΑΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ
4. ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
5. ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
7. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
8. ΜΟΥΣΙΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9. ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΝΑΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
11. ΣΑΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
12. ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΤΣΙΑΜΗΤΑ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Σποράδων)

1. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Τρικάλων)

1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΑΤΣΕΛΗ ΒΑΪΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΓΚΑΝΤΑΪΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6. ΚΕΛΕΜΟΥΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ
7. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΜΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
9. ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10. ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ», με έμβλημα:

«Στο έμβλημα απεικονίζονται άνθρωποι που βαδίζουν σε πορεία διαμαρτυρίας με πανό. Στο κέντρο επάνω αναγράφεται με κεφαλαία μεγάλα γράμματα η επωνυμία του συνδυασμού: ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ και από κάτω με μικρότερα κεφαλαία γράμματα: ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»,

στον οποίο περιλαμβάνονται:

ο ΤΑΛΑΧΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως υποψήφιος Περιφερειάρχης,

ως υποψήφιοι, δε, περιφερειακοί σύμβουλοι, οι:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας)

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΒΟΥΡΚΟΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
3. ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΩΜΑ
5. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΗΡΑΚΛΗ
7. ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Λάρισας)

1. ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΜΟΥΛΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7. ΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
9. ΣΑΪΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΣΑΚΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
13. ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
14. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΤΑΛΑΧΟΥΠΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
16. ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
17. ΧΑΡΧΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΠΑΥΛΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας)

1. ΓΡΑΒΑΝΗ ΙΝΩ ΑΡΗΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΛΑΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ
6. ΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7. ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
9. ΤΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
10. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕΥΚΙΩΤΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ
11. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ (ΠΩΛΙΝΑ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Σποράδων)

1. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ ΜΥΡΤΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Τρικάλων)

1. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
2. ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
5. ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΤΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ», με έμβλημα:

«Τρία δένδρα με καφέ κορμό. Το πρώτο έχει πράσινο ανοιχτό φύλλωμα, το δεύτερο πορτοκαλί και το τρίτο πράσινο σκούρο φύλλωμα. Ακριβώς από κάτω αναγράφεται το όνομα του συνδυασμού «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» με καφέ χαρακτήρες και ακολουθεί το όνομα «Δημήτρης Κουρέτας» με πορτοκαλί χαρακτήρες. Τέλος στο κάτω μέρος  αναγράφεται  «Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας» με πράσινους σκούρους χαρακτήρες.»

στον οποίο περιλαμβάνονται:

ο ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ως υποψήφιος Περιφερειάρχης,

ως υποψήφιοι, δε, περιφερειακοί σύμβουλοι  οι:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας)

1. ΓΕΡΟΠΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΚΑΤΕΒΑ ΣΟΦΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
5. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΜΙΧΟΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9. ΠΕΤΣΑ ΑΘΗΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΣΙΔΕΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
11. ΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
12. ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Λάρισας)

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΩΜΑ
3. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΡΟΖΑ) του ΗΛΙΑ
6. ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
7. ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
8. ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΚΟΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΗ (ΕΛΕΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11. ΚΟΜΗΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΡΙΖΟΥ
12. ΚΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
13. ΛΑΤΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
14. ΛΕΒΕΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΕΙΩ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15. ΛΟΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΤΖΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
16. ΛΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
17. ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
18. ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΛΥΔΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ
19. ΜΑΚΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΣΩΤΗΡΙΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
20. ΜΑΛΤΕΖΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
21. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
22. ΜΠΙΖΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
23. ΝΑΣΙΚΑ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ
24. ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
25. ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΥΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
27. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
28. ΠΑΤΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
29. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
30. ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
31. ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
32. ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
33. ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΑΝΙΗΛ
34. ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
35. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
36. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΙΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
37. ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
38. ΤΣΙΟΥΒΕΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
39. ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
40. ΤΣΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
41. ΤΣΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
42. ΧΛΟΠΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας)

1. ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΑΡΓΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΔΑΝΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
8. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΣΟΦΙΑ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
9. ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΙΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
11. ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
12. ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ-ΛΕΩΝΙΔΑ
13. ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14. ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
15. ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16. ΚΟΝΤΟΒΑ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
17. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18. ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19. ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΗ (ΡΙΤΑ) του ΒΙΚΤΩΡΑ
20. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
21. ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
22. ΝΤΙΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
23. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
24. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
25. ΠΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
26. ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του ΠΑΥΛΟΥ
27. ΤΣΑΓΑΝΟΥ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
28. ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
29. ΧΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
30. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Σποράδων)

1. ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιφέρεια Θεσσαλίας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Τρικάλων)

1. ΑΡΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
2. ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
5. ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
6. ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΜΠΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
8. ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
10. ΝΤΙΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ (ΧΡΥΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΟΥ
11. ΞΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΑΓΓΕΛΟΥ
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
14. ΡΟΣΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
15. ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΛΕΡΙΟΥ
16. ΣΤΑΜΟΥ (ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
17. ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ
18. ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στη Λάρισα την 15η Σεπτεμβρίου 2023, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού.

Δημοσιεύθηκε στη Λάρισα, αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συνημμένα αρχεία:
Back to top button