Front PageΓενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Η απάντηση του ΤΟΕΒ Ενιπέα Φαρσάλων για την Ενεργειακή Κοινότητα

Σε απάντηση της ανακοίνωσης που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Φαρσάλων – για την ενημέρωση και μόνο των δημοτών των Φαρσάλων– τονίζοντας ότι είναι η πρώτη και τελευταία φορά που θα επικοινωνήσουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα με τον τρόπο αυτό, αναφέρουμε τα εξής :

Οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους Τοπικούς Ο.Ε.Β. και δευτεροβάθμιους Γενικούς Ο.Ε.Β. Όλοι οι Ο.Ε.Β. έχουν χαρακτηριστεί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ. 6§1 του ν.414/1976, ΦΕΚ 212, Α΄), λόγω του έργου που επιτελούν (διοίκηση αρδευτικών υδάτων, ρύθμιση χρήσεως αυτών με κανονισμούς άρδευσης κ.ά.) .

Οι Τ.Ο.Ε.Β. και οι Γ.Ο.Ε.Β., αποτελούν τα κατά νόμο υπεύθυνα όργανα (άρ.12 του ν.δ.3881/1958, ΦΕΚ 181/Α) που έχουν αντικείμενο τη διαχείριση (δηλαδή διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση) των εγγειοβελτιωτικών έργων (Εγγειοβελτιωτικά έργα αποτελούν τα φράγματα, οι αρδευτικές διώρυγες, οι στραγγιστικές τάφροι, τα αντλιοστάσια, μικρά τεχνικά, αγροτική οδοποιία κ.ά.) της περιοχής δικαιοδοσίας τους και διανέμουν το αρδευτικό νερό στους αγρότες.
Οι Ο.Ε.Β. λειτουργούν σύμφωνα με το Ν.Δ.3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» (ΦΕΚ 181/Α) και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα (βασικότερο από τα οποία είναι το από 13-9-/7-11-1959 Β.Δ., ΦΕΚ 243/Α, «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων»). Είναι κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 108/2001), έχουν χαρακτηριστεί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ.6§1 Ν.414/76) .Προσλαμβάνουν τακτικό και εποχικό προσωπικό σύμφωνα με το Ν.4456/2017 όπως ισχύει. Δομικές αλλαγές στην λειτουργία τους, έγιναν με τον Ν.4546 2018 ΦΕΚ 101 άρθρο 66.

Οι ΟΕΒ, μετά το ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), εποπτεύονται άμεσα από την οικεία αυτοδιοικητική Περιφέρεια, ενώ υψηλή εποπτεία και έλεγχο σε όλους τους ΟΕΒ ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις υπηρεσίες του .

Ειδικότερα ο ΤΟΕΒ Ενιπέα:

Α) Εντάχθηκε στην ενεργειακή κοινότητα ” Α’ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΕΒ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” μαζί με άλλους 9 (εννιά) ΟΕΒ, η οποία όμως λύθηκε το 2021 λόγω της μη δυνατότητας χρηματοδότησης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα(τράπεζες) καθώς ήταν αδύνατον να εκχωρηθεί η παραγωγή ρεύματος λόγω του ότι είχε ως σκοπό τον ενεργειακό συμψηφισμό(net metering) και όχι την πώληση ρεύματος. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγουμε την συμμετοχή του Οργανισμού σε μια ενεργειακή κοινότητα με τον Δήμο Φαρσάλων είναι διότι οι ενεργειακές κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ έχουν προτεραιότητα στην αδειοδότηση ενώ επίκειται και χρηματοδότηση αυτών. Ως εκ τούτου υπάρχει άμεσος ορίζοντας υλοποίησης αυτής.
Β) Ο ΤΟΕΒ Ενιπέα έχει ήδη υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο του Μέτρου 4 , Υπομέτρου 4.3., Δράσης : 4.3.1. με τίτλο: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2020μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας για εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Γ)Σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ΤΟΕΒ Ενιπέα σας αναφέρουμε πως όλες οι υποχρεώσεις του είναι πλήρως διαχειρίσιμες και ρυθμισμένες. Δεν υπήρξε ποτέ διακοπή ρεύματος ή καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης .Επίσης δεν έχουμε καμία δικαστική διαμάχη με πιστωτή μας.

Δ) Ελεγχόμαστε για όλες μας τις πράξεις αλλά και οικονομικά από την Διεύθυνση Υδροοικονομίας και εποπτείας ΟΕΒ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Φαρσάλων αλλά και τα τιθέμενα ερωτήματα καταδεικνύουν ότι η Δημοτική αρχή δεν έχει γνώση του τι εστί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων και λυπούμαστε που υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη πληροφόρησης της Δημοτικής Αρχής , λαμβανομένου μάλιστα υπόψιν ότι μέχρι το 2017 εποπτευούσα αρχή μας ήταν ο Δήμος Φαρσάλων!

Το Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Ενιπέα ενημερώθηκε από τον τύπο για την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας και άμεσα αιτήθηκε την συμμετοχή του σε αυτή.

Ο ΤΟΕΒ Ενιπέα δεν είναι ούτε ο Πρόεδρος του, κ. Δραχμάνης, ούτε τα μέλη του ΔΣ . Ο ΤΟΕΒ Ενιπέα είναι τα 6.800 μέλη του, οι 800 αρδευτές του, οι 200 γεωτρήσεις και τα 198.000 στρέμματα που είναι στη δικαιοδοσία του.
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους πολίτες της επαρχίας μας ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μας με κάθε δυνατό τρόπο και όχι μόνο. Ένας από αυτούς είναι και η δημιουργία το γρηγορότερο δυνατό της ενεργειακής κοινότητας.

Λυπούμαστε που πρέπει να εξηγούμε στον ανώτατο άρχοντα του τόπου τα αυτονόητα! Αντιλαμβανόμαστε την πίεση της δημοτικής αρχής η οποία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία όμως δημοτική αρχή θα πρέπει να σεβαστεί την απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (14 ψήφοι υπέρ της πρότασης για τη ένταξη του ΤΟΕΒ έναντι 7 ψήφοι υπέρ της πρότασης του Δημάρχου) και να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην υλοποίηση της δημιουργίας της ενεργειακής κοινότητας συνεργαζόμενη με τους συμμετέχοντες φορείς.

Back to top button