Front PageΤοπικά - ΠολιτικάΦάρσαλα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ: Η απόφαση του Πρωτοδικείου Λάρισας για την ανακήρυξη συνδυασμών και υποψηφίων

Αποτελούμενο από τους δικαστές Σταύρο Κουκουγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,  Ευάγγελο -Αλέξανδρο Λίταινα, Πρωτοδίκη και Αγνή Γκατζόφλια Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια και τη Γραμματέα Καλλιόπη Γούσιου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ και δηλώθηκαν εγκαίρως.

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων (Η.Π.Δ.Υ.) του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012 (Α 27) και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών:

1. Με όραμα, δύναμη, ελπίδα για τα Φάρσαλα
2. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ


3. Φάρσαλα Ανάπτυξη


4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη πέμπτη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του ν. 4804/ 2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο της από 10-9-2023 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α’ 150/10-09-2023 άρθρο 2)  σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 4, 5, 9, 10, 12,13, 14 και 15 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, καθώς και υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των διακοσίων (200) κατοίκων και υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των διακοσίων ενός (201) κατοίκων, του ιδίου δήμου, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους.

Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο αφού έλαβε υπόψη του:

Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ήτοι:

α) την καταχώρηση στην πύλη του ονόματος, του επωνύμου,  το πατρωνύμου ή του μητρώνυμου, της ημερομηνίας γέννησης, της ιδιότητας, του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και της πλήρους διεύθυνσης κάθε υποψήφιου δήμαρχου,  δημοτικού σύμβουλου, συμβούλου ή προέδρου δημοτικής κοινότητας.

β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα

γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό συμβούλο, σύμβουλο δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι  στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας

Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών:

α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023,

β) ότι είναι έγκυρο το όνομα του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του ανωτέρω άρθρου, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139). Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος,

γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο δήμαρχο και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων συμβούλων δημοτικής κοινότητας και προέδρων δημοτικής κοινότητας στο 60% των δημοτικών κοινοτήτων,

δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και πρόεδρος δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα (50) και δέκα (10) ευρώ , αντίστοιχα.

ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου δημάρχου

Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών για το Δήμο ΦΑΡΣΑΛΩΝ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της ηλεκτρονική πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012, προκύπτει ότι καταρτίστηκαν νομότυπα, περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων και συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία που αναφέρεται στην παρούσα.

Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με το διατακτικό του άρθρου 17 του ν. 4804/ 2021.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή δημοτικών αρχών του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, ήτοι υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων, του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως:

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «Με όραμα, δύναμη, ελπίδα για τα Φάρσαλα», με έμβλημα

«Το έμβλημα του συνδυασμού είναι συνδυαστικό, αποτελούμενο από γραφική και λεκτική απεικόνιση. Η γραφική απεικόνιση αποτελεί το έμβλημα του συνδυασμού και απεικονίζει ένα δέντρο, ένα δρόμο που διακρίνονται δύο κτήρια, το άγαλμα του Αχιλλέα, ένα περιστέρι και η λεκτική αποτελείται από τη φράση “με όραμα, δύναμη, ελπίδα για τα Φάρσαλα, Κυριακή Π. Παναγιωτοπούλου Υποψήφια Δήμαρχος Φαρσάλων”.» στον οποίο περιλαμβάνονται η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως υποψήφια Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
  2. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  3. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
  4. ΓΙΑΧΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
  5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΖΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  8. ΖΑΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
  9. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
  10. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
  11. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  12. ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ)
  13. ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
  14. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  15. ΚΙΛΙΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  16. ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΛΗ – ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
  17. ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  18. ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
  19. ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  20. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  21. ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
  22. ΛΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  23. ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  24. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
  25. ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  26. ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  27. ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  29. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  30. ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  31. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  32. ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΥ – ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
  33. ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ – ΛΙΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
  34. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
  35. ΡΟΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  36. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  37. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ)
  38. ΤΕΡΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  39. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
  40. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αμπελείας)

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
2. ΚΟΡΔΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βαμβακούς)

1. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΤΖΕΪΣΟΝ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΦΑΦΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βρυσιών)

1. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΒΑΪΟΥ
3. ΝΤΑΝΤΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δασολόφου)

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Διλόφου Φαρσάλων)

1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2. ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
3. ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρήνης)

1. ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μεγάλου Ευυδρίου)

1. ΖΑΠΑΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
2. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ
4. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πολυνερίου)

1. ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΕΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σιτοχώρου)

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΜΠΛΙΝΤΖΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΠΡΟΣΜΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΥΡΩΝ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σκοτούσσης)

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΜΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΠΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σταυρού)

1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΦΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Υπερείας)

1. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΤΣΟΥΚΑΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Φαρσάλων)

1. ΒΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ
2. ΒΑΡΣΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΓΚΟΓΚΟ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΔΕΡΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
8. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χαλκιάδων)

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ
2. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΗΝΑ
3. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ
4. ΤΣΙΟΥΡΒΑ – ΜΑΞΙΜΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων)

1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αχιλλείου)

1. ΛΕΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Δένδρων Φαρσάλων)

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καλλιθέας Φαρσάλων)

1. ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κάτω Βασιλικών)

1. ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νεράιδας)

1. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ρευματιάς)

1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», με έμβλημα :

«Το έμβλημα του συνδυασμού περιγράφεται ως εξής: η λέξη ΛΑΪΚΗ και από κάτω η λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά. » στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
3. ΒΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
4. ΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
5. ΓΑΚΟΥ ΒΑΪΑ του ΦΩΤΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
6. ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
7. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
8. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
9. ΚΑΣΚΑΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
10. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
11. ΚΟΥΔΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
12. ΜΟΛΟΧΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
13. ΜΟΥΤΚΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
14. ΜΠΡΕΛΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
15. ΠΑΛΗΚΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
16. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
17. ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
18. ΠΟΥΛΑΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
19. ΣΚΑΡΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ)
20. ΣΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
21. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
22. ΤΑΣΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
23. ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
24. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
25. ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΒΑΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βαμβακούς)

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ
3. ΠΑΦΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βρυσιών)

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΓΡΙΒΑ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ερετρίας)

1. ΓΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΑΜΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κατωχωρίου)

1. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΤΣΑΛΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΘΩΜΑ
2. ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΘΩΜΑ
3. ΝΤΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρήνης)

1. ΓΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΪΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μεγάλου Ευυδρίου)

1. ΕΛΒΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΑΓΑΠΙΟΥ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
3. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πολυδαμείου)

1. ΚΑΠΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σκοτούσσης)

1. ΓΙΑΡΕΝΗ ΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Φαρσάλων)

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΒΑΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΧΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χαλκιάδων)

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΟΥΛΑ) του ΘΩΜΑ
2. ΘΕΟΧΑΡΗ ΒΑΙΑ (ΒΑΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΤΕΡΖΗΔΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων)

1. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αχιλλείου)

1. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Δένδρων Φαρσάλων)

1. ΚΟΥΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καλλιθέας Φαρσάλων)

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κάτω Βασιλικών)

1. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νεράιδας)

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ρευματιάς)

1. ΓΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «Φάρσαλα Ανάπτυξη», με έμβλημα:

«Το έμβλημα του συνδυασμού αποτελείται από πέντε (5) σχήματα μορφής «ν» χρώματος δυο (2) μπλε, δύο (2) πράσινα, ένα (1) γκρι τα οποία συγκλίνουν και σχηματίζουν τα γράμματα Φ και Α, πάνω απ΄ αυτά τα σχήματα υπάρχουν τρία (3) κυκλικά σχήματα χρώματος κίτρινο που σχηματίζουν τον ήλιο και δύο λέξεις «Φάρσαλα» και «Ανάπτυξη» και ένα υδατογράφημα πόλης. Κάτω από το λογότυπο υπάρχει γραμμένη η πρόταση «μαζί χτίζουμε το αύριο» σε κίτρινο χρώμα.» στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι:

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
2. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑΣ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
4. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΕΤΣΙΚΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΑΪΤΣΑ) του ΘΩΜΑ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
5. ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
7. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
8. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
9. ΓΙΑΚΟΒΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
10. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
11. ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ)
12. ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
13. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
14. ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
15. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
16. ΔΗΜΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
17. ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
18. ΖΕΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
19. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
20. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
21. ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΖΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
22. ΚΟΡΔΑΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
23. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
24. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
25. ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
26. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ)
27. ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
28. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
29. ΜΠΕΛΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
30. ΜΠΙΚΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΘΩΜΑ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
31. ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
32. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
33. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΥΜΕΩΝ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
34. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΔΡΕΑ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
35. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΠΙΦΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
36. ΡΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
37. ΣΑΡΛΙΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ( ΠΟΠΗ ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
38. ΣΜΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
39. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΒΑΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
40. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
41. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
42. ΤΣΑΠΡΑΪΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
43. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
44. ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
45. ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
46. ΦΟΥΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
47. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
48. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
49. ΧΛΑΠΑΝΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
50. ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αμπελείας)

1. ΑΚΡΙΒΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΓΙΑΧΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ του ΚΛΕΑΝΘΗ
3. ΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΤΣΟΥΚΑ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βαμβακούς)

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΙΟΥ
2. ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΝΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
4. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΗΛΙΑ
6. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΣΧΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βασιλή)

1. ΜΠΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΠΡΟΣΜΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΖΙΑΜΑΛΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ (ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΡΙΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βρυσιών)

1. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΜΠΕΡΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δασολόφου)

1. ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Διλόφου Φαρσάλων)

1. ΜΑΛΙΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΜΑΥΡΟΜΥΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΡΕΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ
4. ΦΙΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΒΑΪΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ερετρίας)

1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΜΠΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΡΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κατωχωρίου)

1. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ
2. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΑΓΑΘΗ του ΗΛΙΑΣ
4. ΜΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
7. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρήνης)

1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ
3. ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
4. ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μεγάλου Ευυδρίου)

1. ΑΤΟΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΜΟΚΑ – ΜΑΡΑΣΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΝΤΟΥΡΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ – ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΣΟΥΛΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ
5. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ναρθακίου)

1. ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΛΙΑΓΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΡΟΥΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6. ΣΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πολυδαμείου)

1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
2. ΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΜΠΡΙΣΙΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πολυνερίου)

1. ΒΙΔΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΓΚΑΝΗ ΛΟΥΙΖΑ του ΑΒΡΑΑΜ
3. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΣΕΜΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σιτοχώρου)

1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΟΥΣΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
4. ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΑΛΙΑΧΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
6. ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΒΑΙΑ του ΘΩΜΑ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σκοπιάς)

1. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΕΥΑΣΤΑΘΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ
3. ΚΟΥΚΛΙ ΛΙΛΙΑΝΑ του ΑΡΙΦ
4. ΤΣΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σκοτούσσης)

1. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΙΟΥ
2. ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΤΣΙΑΡΑ ΛΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΤΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ συζ. ΣΟΥΦΛΙΑ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σταυρού)

1. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΣΤΑΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΤΑΣΤΕΜΕΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Υπερείας)

1. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Φαρσάλων)

1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΣΩΚΡΑΤΗ
4. ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
6. ΚΑΤΣΙΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8. ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Χαλκιάδων)

1. ΕΡΙΚΤΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
2. ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΒΡΑΑΜ
4. ΣΟΦΑΔΙΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων)

1. ΓΡΙΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
2. ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αχιλλείου)

1. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Δένδρων Φαρσάλων)

1. ΧΟΛΕΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ζωοδόχου Πηγής)

1. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καλλιθέας Φαρσάλων)

1. ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κάτω Βασιλικών)

1. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΝΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νεράιδας)

1. ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ρευματιάς)

1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» στον οποίο περιλαμβάνονται η ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ως υποψήφια Δήμαρχος, ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι (κατόπιν της από 5-9-2023 παραιτήσεως Παπαδόπουλου Αθανάσιου του Βάιου ως υποψήφιου δημοτικού συμβούλου) οι:

 

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
3. ΓΚΟΜΟΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
4. ΓΩΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
5. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
6. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
7. ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
8. ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
9. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
10. ΚΑΡΑΒΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
12. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
13. ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
14. ΚΑΨΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
15. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ)
16. ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
17. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
18. ΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
19. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
20. ΜΩΥΣΙΔΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΑΝΤΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
21. ΝΑΣΤΟΥ ΒΑΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
22. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
23. ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
24. ΝΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
25. ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
26. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ (ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ)
28. ΠΑΣΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
29. ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
30. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
31. ΤΣΙΑΝΑΚΑ-ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΙΟΥ (ΕΝΙΠΠΕΑ)
32. ΤΣΙΩΛΗ ΘΕΑΝΩ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)
33. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΦΑΡΣΑΛΩΝ)

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αμπελείας)

1. ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του ΒΑΙΟΥ
3. ΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βαμβακούς)

1. ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΤΣΙΡΙΜΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Βρυσιών)

1. ΖΟΥΓΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΒΑΙΟΥ
2. ΠΑΠΑΤΣΙΤΖΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δασολόφου)

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
3. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΜΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Διλόφου Φαρσάλων)

1. ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2. ΛΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΜΠΟΥΤΙΝΑ ΑΛΕΚΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ερετρίας)

1. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΘΑΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
4. ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κατωχωρίου)

1. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Κρήνης)

1. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΡΑΓΚΟΥ ΒΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ-ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Μεγάλου Ευυδρίου)

1. ΓΚΙΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΖΗΤΟΥΝΗ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Ναρθακίου)

1. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ του ΖΗΣΗ
2. ΙΦΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΤΣΙΑΛΑΦΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Πολυδαμείου)

1. ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΘΩΜΑ
3. ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ
4. ΦΟΥΣΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σιτοχώρου)

1. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
2. ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΛΙΑ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σκοπιάς)

1. ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
3. ΦΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σκοτούσσης)

1. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Σταυρού)

1. ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ-ΤΣΟΥΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
2. ΝΙΚΟΛΑ-ΡΑΙΔΟΥ ΕΛΒΙΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΑΣΤΕΜΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Υπερείας)

1. ΚΛΙΑΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΠΕΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Φαρσάλων)

1. ΒΑΙΤΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΓΚΑΡΛΗ ΡΑΦΑΕΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΖΟΥΜΠΟΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
4. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ
5. ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΚΟΥΤΡΑ-ΚΟΤΑΡΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΗΡΑΚΛΗ
7. ΝΤΙΚΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΣΟΥΙΛΕΜΕΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9. ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΤΣΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων)

1. ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Αχιλλείου)

1. ΚΑΨΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Δένδρων Φαρσάλων)

1. ΜΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Καλλιθέας Φαρσάλων)

1. ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Κάτω Βασιλικών)

1. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Νεράιδας)

1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήμος Φαρσάλων (υποψήφιοι πρόεδροι δημοτικής κοινότητας Ρευματιάς)

1. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στη Λάρισα την 15/09/2023, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού.

Δημοσιεύθηκε στη Λάρισα αυθημερόν.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

farsala

Συνημμένα αρχεία:
Back to top button