Front PageΓενικές ΕιδήσειςΦάρσαλα

Δήμος Φαρσάλων: Άρχισε η διαδικασία έκδοσης αδειών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων και τραπεζοκαθισμάτων

Ο Δήμος Φαρσάλων καλεί τους επαγγελματίες που λειτουργούν επιχειρήσεις στον Δήμο και που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί η χρήση κοινοχρήστου χώρου να αποστείλουν αίτηση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021. Για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι δημοτικά ενήμεροι.

Με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπου αυτό είναι χωροταξικά δυνατό, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.

Για όσους έχει ήδη χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021 και επιθυμούν επιπλέον χώρο ή για όσους δεν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021, θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται παρακάτω:

-Αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας)

-Σχεδιάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται ο χώρος που δύναται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις.

-Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας).

-Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση.

-Σε περίπτωση έκδοσης άδειας για 1η φορά τοπογραφική αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση της επιχείρησης, τα παρακείμενα κτίρια, οι είσοδοι, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου.

Προϋπόθεση

Προϋπόθεση για την παραχώρηση του επιπλέον κοινόχρηστου χώρου σε κάθε κατάστημα, είναι:

-Η εξασφάλιση  ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων.

-Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ).

-Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.).

-Να μην επικαλύπτεται κατασκευασμένος οδηγός όδευσης τυφλών.

-Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

-Να εξασφαλίζεται λωρίδα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι/έξοδοι οικοδομών, καταστημάτων και θέσεων στάθμευσης και οι απορροές ομβρίων υδάτων.

Επιπροσθέτως τονίζουν ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται.

Τέλη χρήσης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%).

Κυρώσεις

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: esoda@dimosfarsalon.gr είτε στο Δημαρχείο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (Πατρόκλου 3 Ισόγειο – Γραφείο 03). Tηλέφωνα επικοινωνίας:24913 50132-133 (Δήμητρα Χασαμπαλή, Βούλα Μπαλαμπάνη).

Back to top button